Obchodní podmínky

20.6.2016

PODMÍNKY PRO PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKY

1. Platba za pronájem bezpečnostní schránky (dále jen „nájemné“) se hradí vždy předem za celou dobu nájmu ve výši dle ceníku zveřejněného na webových stránkách společnosti www.praguesafedeposit.com, platného a účinného ke dni uzavření smlouvy o pronájmu bezpečnostní schránky (dále jenom „smlouva“), přičemž nájemné je splatné v hotovosti při podpisu smlouvy. V případě platby bankovním převodem je datum splatnosti uvedeno na faktuře. Je-li ve smlouvě sjednána zkušební doba, nájemné je splatné poslední den zkušební doby, není-li ve faktuře uvedeno datum splatnosti pozdější.

2. Nájemné za dobu nájmu nad rámec původně sjednané doby nájmu musí být zaplaceno k poslednímu dni stávající doby nájmu, není-li na faktuře uvedeno datum splatnosti pozdější. Není-li smlouva s účinnosti ke dni skončení doby nájmu písemně vypovězena, prodlužuje se za podmínek ujednaných původně, s výhradou změny nájemného dle platného ceníku zveřejněného na webových stránkách společnosti www.praguesafedeposit.com v poslední den stávající doby nájmu. Při prodloužení smlouvy se zkušební doba neaplikuje.

3. Počet přístupů držitele k bezpečnostní schránce není stanoven a nepodléhá žádným dalším poplatkům, pokud společnost neoznámí jinak. V odůvodněných případech je držitel povinen umožnit společnosti přístup do bezpečnostní schránky na její žádost, aby mohla zjistit, zda je bezpečnostní schránka používána předepsaným způsobem a v souladu se smlouvou. V této souvislosti držitel bezpečnostní schránky bere na vědomí, že společnost nemá žádnou odpovědnost za obsah předmětu pronájmu nebo za předměty přinesené do prostor společnosti.

4. Společnost má zřízena a nainstalována taková bezpečnostností opatření a postupy, jaké považuje za odpovídající a Držitel bezpečnostní schránky tímto potvrzuje, že s byl s těmito opatřeními a postupy seznámen a že je schválil , a nebude vznášet žádné další dotazy či požadavky týkající se bezpečnostních opatření a postupů či jejich adekvátnosti.

5. Držitel bezpečnostní schránky prohlašuje, že se řádně informoval, že předměty uložené v bezpečnostní schránce nebo jinak přinesené do prostor společnosti neobsahují žádnou munici, zbraně, výbušniny, hořlavé nebo snadno vznětlivé nebo zakázané látky, radioaktivní nebo jinak škodlivé materiály, potraviny a zkáze podléhající předměty nebo předměty, jejichž uložení by bylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo s veřejným zájmem. Držitel bezpečnostní schránky je odpovědný za škody vzniklé v důsledku skladování nebo přinesení takových předmětů, i kdyby vlastnosti uložených předmětů předem neznal. Držitel bezpečnostní schránky dále potvrzuje, že hodnota předmětů doručených do prostor společnosti nepřesáhne 5.000 Euro.

6. Držitel bezpečnostní schránky bude vybaven dvěma klíči k pronajaté bezpečnostní schránce a jednou magnetickou kartou. Během doby pronájmu může společnost na žádost držitele a na základě svého vlastního uvážení poskytnout držiteli jednu další magnetickou kartu za poplatek 350,- Kč. Veškerá odpovědnost za provoz bezpečnostní schránky nebo za škody způsobené ztrátou klíče/-ů nebo magnetické karty/-et je na straně držitele. Za tímto účelem držitel bezpečnostní schránky dá společnosti peněžitou jistotu ve výši 2.000,- Kč, pokud má trvalé bydliště/sídlo v České republice, nebo 5.000,- Kč, pokud má trvalé bydliště/sídlo mimo Českou republiku, při podpisu smlouvy. Peněžitá jistota bude vratná po ukončení smlouvy za předpokladu, že držitel bezpečností schránky nejpozději v den skončení nájmu vrátí společnosti všechny klíče a magnetické karty k předmětu nájmu a vyrovná veškeré dluhy, které vůči němu společnost eviduje. Pokud tak držitel bezpečnostní schránky neučiní nejpozději v den skončení nájmu, společnost je oprávněná mu účtovat smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč, na kterou se započte složená peněžitá jistota zaplacená v souladu s tímto článkem.

7. Držitel je povinen řádně pečovat o klíče a karty dle smlouvy tak, aby nedošlo k jejích ztrátě. V případě ztráty klíče/-ů nebo magnetické karty/-et je držitel bezpečnostní schránky povinen o takové události neprodleně informovat společnost. Společnost pak má právo v předem dohodnutém čase a za přítomnosti držitele bezpečnostní schránky odstranit a nahradit zámek bezpečnostní schránky na náklady držitele bezpečnostní schránky a účtovat mu smluvní pokutu ve výši 6.000,-Kč. V případě ztráty karty je společnost oprávněná účtovat držiteli bezpečnostní schránky smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za kartu. Jakákoliv oznámení související se ztrátou klíče/-ů nebo karty/-et, jakož i stížnosti na poškozenou nebo nefunkční kartu nebo osobní kódy (PIN) může držitel bezpečnostní schránky podávat pouze v pracovních dnech od 8:30 do 17:00. Držitel bezpečnostní schránky si je toho vědom a uznává, že mu v takovém případě společnost nemůže zaručit okamžitý nebo trvalý přístup k bezpečnostní schránce.

8. Společnost Prague Safe Deposit je oprávněna odstoupit od smlouvy s okamžitou platností, pokud nájemné nebude společnosti zaplaceno nejpozději ke dni splatnosti.

9. Při skončení nájmu nebo v případě ukončení smlouvy je držitel bezpečnostní schránky povinen vyklidit její obsah nejpozději poslední den doby nájmu v úředních hodinách společnosti. V případě, že držitel bezpečnostní schránky nevyklidí její obsah, může společnost bezpečnostní schránku otevřít na náklady držitele bezpečnostní schránky a/nebo uložit předměty do stejné nebo jiné úložné schránky za prémiovou sazbu (viz webové stránky www.praguesafedeposit.com), dokud si je držitel bezpečnostní schránky nevyzvedne. Veškeré emaily nebo jiná sdělení spojené s pozdní platbou budou účtována sazbou 750,- Kč za hodinu, maximálně však jednu hodinu za položku.

10. Právo na přístup do depositního centra a k předmětu nájmu bude pro držitele bezpečnostní schránky omezeno v případě neuhrazení nájemného nejpozději v den splatnosti.

11. V případě úmrtí držitele bezpečnostní schránky jsou oprávněni podniknout kroky k otevření bezpečnostní schránky pouze řádně oprávnění zástupci, nebo společnost v přítomnosti notáře, a nárokovat veškeré částky, bez újmy na právech společnosti, co se týče odškodnění a náhrady nájemného, sankčních poplatků nebo nákladů na právní zastoupení.

12. Společnost je oprávněna smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jednoho dne bez udání důvodu. Výpovědní lhůta začíná běžet ihned po doručení výpovědi nebo jejího uložení na příslušné poště. V případě porušení smlouvy ze strany držitele bezpečnostní schránky je společnost oprávněna odstoupit od smlouvy s okamžitou platností. Držitel bezpečnostní schránky je oprávněn obdržet náhradu poměrné části zaplaceného nájemného pouze v případě, že společnost ukončila smlouvu bezdůvodně.

13. Držitel bezpečnostní schránky je oprávněn písemně vypovědět smlouvu s účinnosti k poslednímu dni doby pronájmu, přičemž výpověď musí být doručena společnosti nejpozději v poslední den doby pronájmu. Není-li smlouva vypovězená dle předchozí věty, smlouva se prodlužuje dle článku 2 uvedeného výše.

14. Držitel bezpečnostní schránky se zavazuje informovat společnost neprodleně doporučeným dopisem o veškerých změnách adresy, bydliště a jména, obchodního názvu nebo sídla. Držitel bezpečnostní schránky ponese veškeré nepříznivé důsledky vzniklé z nesplnění této povinnosti. Písemná oznámení zaslaná držiteli bezpečnostní schránky společností budou považována za řádně doručená i tehdy, když byla zaslána na poslední adresu držitele bezpečnostní schránky oznámenou společnosti a vrátila se jako nedoručitelná.

15. Společnost poskytne držiteli bezpečnostní schránky přiměřený přístup k jeho bezpečnostní schránce s výjimkou následujících ustanovení tohoto článku. Společnost je oprávněna omezit přístup do depozitního centra a k bezpečnostní schránce z vážných provozních nebo bezpečnostních důvodů na nezbytně nutnou dobu. Stejně tak může společnost omezit přístup držitele bezpečnostní schránky k jeho bezpečnostní schránce v případě porušení nebo neplnění smluvních podmínek ze strany držitele bezpečnostní schránky. V případě úmrtí držitele bezpečnostní schránky je společnost oprávněna omezit přístup k předmětu pronájmu od okamžiku, kdy se dozví o této situaci, a podle svého uvážení informovat osobu blízkou nebo kontakt poskytnutý zemřelým držitelem bezpečnostní schránky. Společnost je oprávněná omezit přístup do depozitního centra a k bezpečnostní schránce také v případě stavebních nebo údržbových prací, vystěhování z prostor, a v jiných důležitých případech.

16. Držitel bezpečnostní schránky tímto dává a poskytuje společnosti svůj souhlas s využitím svých osobních dat pro marketingové a propagační účely, k tomu, aby jej směla informovat o aktuálně nabízených službách, a k využívání těchto dat v nejlepším obchodním zájmu společnosti dle jejího uvážení.

17. Společnost si vyhrazuje právo na změnu cen za své služby v závislosti na jejím odhadu tržních podmínek: včetně, nikoli však výhradně, nájemného za pronájem bezpečnostní schránky, peněžité jistoty, sankčních poplatků, příplatků za spoluuživatele, ceny za dodatečné karty, výměny a vrtání zámku, výměny vnitřní kazety atd. (aktuální ceník je k dispozici u společnosti Prague Safe Deposit s.r.o. a na www.praguesafedeposit.com), nebo jiných nákladů, které mohou případně vzniknout. Společnost bude Držitele bezpečnostní schránky informovat o veškerých změnách týkajících se výše cen, poplatků či výdajů, jež je Držitel povinen uhradit, emailem, poštou nebo zveřejněním těchto informací na svých webových stránkách (a to během trvání smlouvy, při jejím ukončení či kdykoli poté).

18. Společnost je oprávněna přijmout veškerá nezbytná opatření pro bezpečné zajištění bezpečnostních schránek a jejich obsahu dle potřeby, včetně, ale nikoli výhradně, přemístění bezpečnostních schránek a jejich obsahu, pokud je to nezbytné.

19. V případě prodlení s některými platbami nebo v případě sporu o ně je společnost oprávněna zabránit jakémukoli přístupu k bezpečnostní schránce, dokud nebudou přijaty všechny dlužné položky jako zúčtované finanční prostředky.

20. V případě prodlení s některými platbami nebo v případě sporu o ně je společnost oprávněna otevřít schránku v přítomnosti svědka. Veškeré náklady na otevření schránky, účast třetích stran a jiné výlohy hradí držitel bezpečnostní schránky.

21. Obsah bezpečnostní schránky je předmětem zástavního práva zajišťujícího závazky držitele bezpečnostní schránky, které vznikly ze smlouvy nebo z jejího porušení, vůči společnosti až do výše 45.000 Kč. Zástavní právo k věcem tvořícím obsah bezpečnostní schránky vznikne okamžikem jejich uložení do bezpečnostní schránky. Zástava uložená v bezpečnostní schránce se považuje za odevzdanou společnosti až ode dne, kdy držitel bezpečnostní schránky porušil smlouvu.

22. Společnost se může uspokojit z výtěžku zpeněžení zástavy prodejem mimo veřejnou dražbu nebo jiným vhodným způsobem, dle svého uvážení.

23. Společnost nebude za žádných okolností odpovědná za škodu, následnou ztrátou nebo snížení hodnoty jakéhokoliv uloženého předmětu a držitel bezpečnostní schránky je povinen uzavřít veškerá pojištění či jiná opatření k pojištění předmětů a jejich hodnoty na své vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, stejně jako opatření pro odškodnění společnosti v případě práva vyplývajícího z článku 8 uvedeného výše a dalších práv dle smlouvy.

24. Je-li ve smlouvě sjednána zkušební doba, je držitel bezpečnostní schránky oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby nejpozději k poslednímu dni zkušební doby. Výpověď musí být společnosti doručena nejpozději v poslední den zkušební doby.

25. Nájemné za zkušební dobu se neplatí pouze, pokud je smlouva vypovězena dle výše uvedeného článku 22. Není-li smlouva ve zkušební době vypovězena, tvoří zkušební doba součást doby nájmu, a je tedy zahrnuta v době nájmu uvedeném ve smlouvě.

26. Klient má možnost řešit případný spor se společností mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz.

28. Smlouva nabývá účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami na registračním formuláři a uzavírá se na dobu nájmu uvedenou ve smlouvě.

29. Tyto podmínky se považují za nedílnou část smlouvy a nahrazují případné předchozí znění podmínek. Tyto podmínky mohou být změněny pouze písemnou dohodou podepsanou oběma stranami, ledaže jde o změnu, kterou si společnost vyhradila.

30. Pokud není ve smlouvě nebo v těchto jejích podmínkách uvedeno jinak, budou se právní vztahy vzniklé ze smlouvy řídit příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

31. Stane-li jakékoli ustanovení této smlouvy neplatným, nezaniká tím platnost celé smlouvy.

PSD > patička > Obchodní podmínky
Loading...

patička

Loading...

patička