Reklamační řád

10.5.2017

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Každý klient společnosti Prague Safe Deposit s.r.o., IČ: 276 08 760, se sídlem Praha 1, Železná 483/2, PSČ 110 00 (dále jen Společnost) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytnutými službami, s jednáním zaměstnanců Společnosti, s postupem vyřízení reklamace či obchodními podmínkami Společnosti, a to formou reklamace nebo stížnosti.

Reklamací se rozumí požadavek klienta, aby Společnost napravila, dle názoru klienta, nedostatky v plnění Nájemní smlouvy o pronájmu bezpečnostní schránky nebo Podmínek pro pronájem bezpečnostní schránky.

Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta s poskytnutou službou, s nevhodným jednáním zaměstnance Společnosti nebo nedostatečným plněním povinností Společnosti apod.

 

NÁLEŽITOSTI REKLAMACE A STÍŽNOSTI

Reklamace musí obsahovat: identifikační údaje klienta (jméno, příjmení, adresa, emailové nebo telefonické spojení), výstižné označení předmětu reklamace, popis reklamované vady, datum a podpis klienta.

Stížnost by měla obsahovat: výstižné označení předmětu stížnosti a identifikační údaje klienta (jméno, příjmení, adresa, emailové nebo telefonické spojení).

 

ZPŮSOB PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI

Klient může reklamaci a stížnost podat jedním z následujících způsobů:

  • osobně nebo písemně v obchodním místě Společnosti
  • při osobním podání klient obdrží v případě reklamace kopii Reklamačního protokolu s vyznačením data přijetí, potvrzenou pracovníkem Společnosti a razítkem Společnosti
  • písemně na adrese: Prague Safe Deposit s.r.o., Na Příkopě 17, 110 00 Praha 1

 

LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Reklamaci doporučujeme uplatnit bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím Reklamačního protokolu Společnosti. Doporučená lhůta pro reklamaci je 30 dnů ode dne, kdy k nedostatku došlo.

Stížnost by měla být podána bez zbytečného odkladu. Doporučujeme podání stížnosti nejpozději do 30 kalendářních dnů od vzniku podnětu k podání stížnosti.

 

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Lhůta pro vyřízení reklamace je nejdéle do 30 dnů od obdržení reklamace. Společnost zašle klientovi odpověď písemně – poštou nebo elektronicky.

Pokud se reklamaci nepodaří v uvedených termínech vyřídit, Společnost klienta informuje o dalším postupu, zejména o nejbližším termínu, v němž jeho reklamace může být vyřízena.

Stížnosti jsou zpracovány v co nejkratší možné době. Společnost zpravidla odpovídá na přijaté stížnosti do 15 pracovních dnů od jejich obdržení, a to písemně nebo telefonicky. Písemnou odpověď na stížnost Společnost zašle klientovi pouze v případě, že tato forma odpovědi je klientem požadována.

Pokud se stížnost nepodaří v uvedených termínech úspěšně vyřešit, Společnost klienta informuje o důvodech prodlevy a předpokládaném datu vyřešení.

Do lhůty pro vyřízení reklamace/stížnosti se nezapočítává doba, během které klient doplňuje informace.

 

VÝJIMKY Z PŘÍJETÍ REKLAMACE

Společnost má právo bez dalšího odmítnout reklamaci, jestliže:

  • byla podána osobou, která není klientem nebo osobou jednající jménem klienta Společnosti na základě plné moci;
  • nebyla podána způsobem ani ve lhůtách stanovených tímto Reklamačním řádem;
  • ve věci reklamace již probíhá řízení před soudem nebo jiným orgánem mimosoudního řešení sporů, popř. již bylo příslušným orgánem již právoplatně rozhodnuto

 

ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud klient není s vyřízením reklamace spokojen, může se písemně obrátit na vedení Společnosti.

Klient má možnost řešit případný spor se Společností mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento nový Reklamační řád je k dispozici v obchodním místě Společnosti a nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.6.2016.

Praguesafedeposit.com > patička > Reklamační řád
Loading...

patička

Loading...

patička