Předcházení podvodům

12.7.2017

Prevence praní peněz

Společnost Prague Safe Deposit, s.r.o. se sídlem Železná 483/2, 110 00 Praha 1, IČ: 27608760 (dále jen „PSD“) chce poskytovat své služby v souladu s nejvyššími etickými a profesionálními standardy a zaměřuje se na vybudování takové podnikové kultury, v rámci níž je nejvyšší prioritou dodržování právních předpisů. Je odhodlána učinit vše potřebné pro zachování svého dobrého jména a zabránit tomu, aby se stala nástrojem nebo obětí jakékoliv nezákonné činnosti jako například legalizace výnosů z trestné činnosti (neboli tzv. „praní špinavých peněz“).

PSD v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zavedla systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření, které vyplývají z legislativy a jsou zcela v souladu zejména se:

 • zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění,
 • zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění,

Cílem těchto opatření je předcházet a odhalovat legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Povinné osoby, na které se zákon č. 253/2008 vztahuje patří mj. také „osoba poskytující služby úschovy cenností“. V souvislosti s poskytováním těchto služeb je tak PSD povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona. 

Některé povinnosti a práva PSD vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

Identifikace klienta

Klienta musíme identifikovat:

 • před uzavřením smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky,
 • u každého obchodu nad 1.000 EUR (§ 7 zákona).

Dále musíme kontrolovat platnost a úplnost údajů o klientech a identifikovat klienty v souladu § 7 odst. 2 zákona.

Požadavky na identifikaci klienta:

 • fyzická osoba – všechna jména, příjmení, rodné číslo (nemá-li přiděleno, tak datum narození), místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství,
 • podnikající fyzická osoba – stejné údaje jako u fyzické osoby + obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo,
 • právnická osoba – obchodní firma nebo název (vč. odlišujícího dodatku nebo dalšího označení), sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí. U osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, a jedná v daném obchodu jménem klienta, se uvádí stejné údaje jako u fyzické osoby. V případě statutárních zástupců nebo členů statutárních orgánů, kteří v daném obchodu jménem klienta nejednají, jsou dostačující jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu.
 • Vedle základních identifikačních údajů také zjišťujeme, zda klient není politicky exponovanou osobou a zda není osobou, vůči které Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce.

Kontrola klienta

PSD před uskutečněním jednotlivého obchodu, tj. uzavřením smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky, na který se vztahuje povinnost identifikace, v případě podezřelého obchodu, před uskutečněním obchodu s politicky exponovanou osobou a dále v době trvání obchodního vztahu provádí také kontrolu klienta.

Kontrola klienta zahrnuje

 • získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,
 • zjišťování skutečného majitele, pokud klientem je právnická osoba,
 • přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků.

PSD provádí kontrolu klienta podle výše uvedeného v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta nebo obchodu a v rozsahu, který jí umožňuje získání těchto informací z veřejně dostupných zdrojů (obchodní a živnostenský rejstřík apod.).

Kontrola probíhá vždy za součinnosti klienta a v zákonem vymezených případech.

PSD může pro účely zákona č. 253/2008 pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona.

Neuskutečnění obchodu

Podle § 15 zákona máme právo odmítnout uskutečnění transakce:

 • odmítne-li se klient podrobit identifikaci,
 • neposkytne-li klient potřebnou součinnost při kontrole,
 • z jiného důvodu nelze provést identifikaci nebo kontrolu klienta, nebo má PSD pochybnosti o pravdivosti informací nebo pravosti dokladů,
 • v případě politicky exponované osoby pokud není PSD znám původ majetku, jehož se obchod týká.
 • Klienti, jejichž údaje (které máme k dispozici) nejsou již plně aktuální, budou vyzváni k jejich doplnění.

Základní pojmy

Financováním terorismu je

shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit ke spáchání trestného činu teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo k podpoře osoby nebo skupiny osob připravujících se ke spáchání takového trestného činu.

Jednání vedoucí k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele trestného činu teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo osoby blízké ve smyslu trestního zákona, nebo sbírání prostředků na takovou odměnu nebo na odškodnění.

Pro účely AML zákona i financování šíření zbraní hromadného ničení, kterým se rozumí shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit šiřitelem zbraní hromadného ničení nebo bude použit na podporu šíření takových zbraní v rozporu s požadavky mezinárodního práva.

Legalizace výnosů z trestné činnosti je

jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem; uvedené jednání spočívá například:

a.v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání také činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání,

b.v nabytí, držení, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že pochází z trestné činnosti,

c.ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání uvedeného výše.

Není rozhodující, zda ke shora uvedenému jednání došlo nebo má dojít zcela nebo zčásti na území ČR nebo v cizině.

Skutečným majitelem se rozumí

fyzická osobá, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění těchto podmínek skutečným majitelem je:

a.     u obchodní korporace fyzická osoba,

 1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
 2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
 3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
 4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 – 3,

b.     u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

 1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv,
 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,

c.     u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel fyzické osoby, která je v postavení,

 1. zakladatele,
 2. svěřenského správce,
 3. obmyšleného,
 4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond, nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a

5.     osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Politicky exponovanou osobou (PEP) je

a.     fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy nebo jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně (až na výjimky) nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena (je-li jím právnická osoba) statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu EU anebo v mezinárodní organizaci,

b.     fyzická osoba, která je osobou blízkou k osobě, která je uvedená v písmenu a),

c.     fyzická osoba, která je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní  PSD známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a),

d.     fyzická osoba, která je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného obdobného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je PSD známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Praguesafedeposit.com > patička > Předcházení podvodům
Loading...

patička

Loading...

patička